a

  Web Sitesi Ziyaretçisi için Aydınlatma Metni

  Home  /  Web Sitesi Ziyaretçisi için Aydınlatma Metni

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre Op.Doktor Aykut Özpur(Bundan sonra “Doktor” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

  Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Doktor tarafından hazırlanmıştır.

  İlgili Kişi: Kliniğimiz web sitesini ziyaret etmeniz ve bu nedenle bir takım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

  Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Doktor] veri sorumlusudur.

  Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

  İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
        İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü, Aktarılan Veri Miktarı) verileriniz        Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi (Yer sağlayıcı olarak internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında anılan kişisel verilerinizi elde etmek) Amaçlarıyla  KVKK Md. 5/2(a) Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden         (5651 Sayılı Kanun m.5 uyarınca anılan kişisel verilerinizin elde edilmesi açıkça düzenlenmektedir.)
        İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü, Aktarılan Veri Miktarı) verileriniz        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yer sağlayıcı olarak internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında anılan kişisel verilerinizi saklamak) Amaçlarıyla  KVKK Md. 5/2(a) Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden         (5651 Sayılı Kanun m.5 uyarınca anılan kişisel verilerinizin saklanması açıkça düzenlenmektedir.)

  Tarafımızca işlenmektedir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

  Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

  Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

  Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

  Kişisel verileriniz web sitemizi ziyaret etmeniz yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

  Web sitesi iletişim formu aracılığı ile kliniğimiz ile iletişime geçmeniz durumunuda;

  İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
        Kimlik(Ad-Soyad),   Ziyaretçi İşlem ( Mesaj İçeriği, mesaj tarihi),   İletişim ( Telefon, e-posta) verileriniz        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İlettiğiniz mesajların değerlendirmeye alınması ve saklanması) Amaçlarıyla  KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden         (Web aracılığı ile tarafımızla iletişime geçmenizi sağlamada veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır.)

  Tarafımızca işlenmektedir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

  Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

  Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

  Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

  Kişisel verileriniz web sitesi iletişim formunu doldurmanız yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

  Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

  İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikayette bulunulamaz.

              Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

              a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

              b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

              c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

              ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

              d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

              e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

              f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

              g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

              ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

  Başvuru Yöntemi

  Başvurunuzu:

  • Harbiye Mah. Valikonağı Cad. Marmara Apt. No:16 / 6 Nişantaşı / İSTANBUL adresine yazılı olarak;
  • mustafaaykut.ozpur@hs01.kep.tr kep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
  • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde info@aykutozpur.com e-posta adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

  Başvurunuzda;

  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  • Talep konunuzun,

  Doktor, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

  Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ“inden ulaşabilirsiniz.