a

  Kliniğimiz Hastaları Aydınlatma Metni

  Home  /  Kliniğimiz Hastaları Aydınlatma Metni

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre  Op.Doktor Aykut Özpur (Bundan sonra “Doktor” olarak anılacaktır) (Bundan sonra “Doktor” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

  Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Doktor tarafından hazırlanmıştır.

  İlgili Kişi: Kliniğimizde hasta olarak tedavi gören ve bu nedenle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

  Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Doktor veri sorumlusudur.

  İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

  İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
                Kimlik (Ad, Soyad, TCKN),   İletişim (Adres),   Finans (Bağlı Olduğu Vergi Dairesi, KDV Oranı Vd.)   Hukuki İşlem (Belge Numarası, Düzenleme Tarihi, Düzenleme Saati) verileriniz                                Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi (Adınıza e-serbest meslek makbuzu oluşturmak) AmacıylaKVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden                               (213 sayılı Vergi Usul Kanunu Md.236 uyarınca e-serbest meslek makbuzu oluşturmak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)
                Kimlik (Ad, Soyad, TCKN),   İletişim (Adres),   Finans (Bağlı Olduğu Vergi Dairesi, KDV Oranı Vd.)   Hukuki İşlem (Belge Numarası, Düzenleme Tarihi, Düzenleme Saati) verileriniz                                Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi (e-serbest meslek makbuzunu saklamak) AmacıylaKVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden                               (6102 Sayılı Ticaret Kanunu m.82 uyarınca e-serbest meslek makbuzunu saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)
                Kimlik (Ad, Soyad, TCKN),   İletişim (Adres),   Finans (Bağlı Olduğu Vergi Dairesi, KDV Oranı Vd.)   Hukuki İşlem (Belge Numarası, Düzenleme Tarihi, Düzenleme Saati) verileriniz                                Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi (e-serbest meslek makbuzunu Maliye Bakanlığına aktarmak) AmacıylaKVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden                               (350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-serbest meslek makbuzunu Maliye Bakanlığına aktarmak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)
                Kimlik (Ad, Soyad, TCKN),   İletişim (Adres),   Finans (Bağlı Olduğu Vergi Dairesi, KDV Oranı Vd.)   Hukuki İşlem (Belge Numarası, Düzenleme Tarihi, Düzenleme Saati) verileriniz                                Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi (e-serbest meslek makbuzunu Mali Müşavire aktarmak) AmacıylaKVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması                               (Fatura bilgilerinizi Mali Müşavire aktarmada veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır.)
                Kimlik (Ad, Soyad),     Finans (Ödeme Şekli vd.)   Hukuki İşlem (Provizyon Tarihi vd.) verileriniz                                Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi (Hastane tarafından düzenlenen e-arşiv faturanın elde edilmesi) AmacıylaKVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden                               (213 sayılı Vergi Usul Kanunu Md.230/1, 5. Bent ile Md.232/1 uyarınca faturaları elde etmek veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)
                Kimlik (Ad, Soyad),   İletişim (Adres),   Finans (Ürün Açıklaması, Brüt, GVS, Net Ücret, Tahsilat)   Hukuki İşlem (Belge Numarası, Düzenleme Tarihi, Düzenleme Saati) verileriniz                                  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Hastane tarafından düzenlenen e-arşiv faturanın saklanması) AmacıylaKVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden                               (6102 Sayılı Ticaret Kanunu m.82 uyarınca fatura bilgilerini saklamak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)
                  Kimlik (Ad, Soyad),   İletişim (Adres),   Finans (Ürün Açıklaması, Brüt, GVS, Net Ücret, Tahsilat)   Hukuki İşlem (Belge Numarası, Düzenleme Tarihi, Düzenleme Saati) verileriniz                                  Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi (Fatura Bilgilerinizin Anlaşmalı Olduğumuz Mali Müşavire Aktarılması) AmaçlarıylaKVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması                               (Fatura bilgilerinizi Mali Müşavire aktarmada veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır.)
                            Kimlik (Ad, Soyad, Yaş, Cinsiyet),   İletişim (Adres),   Hukuki İşlem (Tarih, Sıra No.)   Sağlık Bilgileri (Tanı, Karar, Düşünceler) verileriniz                                        Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi ve Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi(Hasta Protokol Defterine yazılması zorunlu bilgilerinizin girilmesi) AmaçlarıylaKVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden     (Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik m.27/1 uyarınca anılan bilgilerinizi elde etmek ve gerektiğinde ilgili makamlara aktarmak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)     Sağlık Bilgileriniz içinse; KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir bendine istinaden           (Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler olarak sağlık bilgilerinizi açık rıza aranmaksızın işleyebilmekteyiz.)  
                            Kimlik (Ad, Soyad, Yaş, Cinsiyet),   İletişim (Adres),   Hukuki İşlem (Tarih, Sıra No.)   Sağlık Bilgileri (Tanı, Karar, Düşünceler) verileriniz                                        Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi ve Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi(Hasta Protokol Defterinin Saklanması) AmaçlarıylaKVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden             (Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)     Sağlık Bilgileriniz içinse; KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir bendine istinaden           (Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler olarak sağlık bilgilerinizi açık rıza aranmaksızın işleyebilmekteyiz.)  
                Kimlik (Ad, Soyad, TCKN),   Hukuki İşlem (Belge Tarihi, Oluşturulma Tarihi vd.) verileriniz                      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Adınıza e-serbest meslek makbuzu oluşturmak için dijital sisteme hastamız olarak tanımlanmanız ve verilerinizin saklanması) AmaçlarıylaKVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması           (Adınıza e-serbest makbuzu oluşturmak için sisteme tanımlanmanızda veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır.)  
                Kimlik (Ad, Soyad, TCKN vd.),   Finans(Ödeme yöntemi bilgisi vd.),   İletişim(Telefon Numarası vd.),   Hukuki İşlem (Ulaşma Yöntemi vd.)   Sağlık Bilgileri(Kullanılan İlaçlar, Ameliyatlar  vd)   verileriniz                      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Hasta takibi yapılması için  hasta bilgi formu aracılığıyla anılan kişisel verilerinizin elde edilmesi ve verilerinizin saklanması) AmaçlarıylaKVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması           (Hasta takibi yapabilmek için hasta bilgi formu aracılığıyla anılan verilerinizin elde edilmesi ve saklanmasında veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır.)     Sağlık Bilgileriniz içinse; KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir bendine istinaden           (Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler olarak sağlık bilgilerinizi açık rıza aranmaksızın işleyebilmekteyiz.)  
                Kimlik (Ad, Soyad, TCKN vd.),   Finans(Ödeme yöntemi bilgisi vd.),   İletişim(Telefon Numarası vd.),   Hukuki İşlem (Durum Bilgisi, Randevu Tarihi vd.) verileriniz                      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Ve Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Hasta takibi yapılması için  hasta listesi excel dosyasına tanımlanmanız ve verilerinizin saklanması) AmaçlarıylaKVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması               (Hasta takibi yapabilmek için hasta listesi excel dosyası oluşturmamızda veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır.)  

  Tarafımızca işlenmektedir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

  Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

  Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında Kanun m.8’deki şartlar çerçevesinde;

  -Anlaşmalı olunan muhasebe programı veri merkezine iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla KVKK Md. 5/2(f) uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatine istinaden,

  -Anlaşmalı olunan hastanelerle mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Estetik Hizmeti Sözleşmesine istinaden KVKK Md. 5/2(c) uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla,

  -Mali Müşavirimize finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Mali Müşavirlik Hizmet Sözleşmesine istinaden KVKK Md. 5/2(f) uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatine istinaden,

  aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

  Kişisel verileriniz;

  -e-Serbest meslek makbuzu oluşturmak için muhasebe programı aracılığı ile, mail yoluyla elde edilmesi, excel ortamında oluşturulması yollarıyla yarı otomatik yöntemlerle,

  -Protokol defterine yazılarak, hasta bilgi formu doldurularak otomatik olmayan yöntemlerle,

  elde edilmektedir.

  Ameliyat / Cerrahi Girişim / Riskli İşlemler için onam vermeniz durumunda;

  İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Ameliyat / Cerrahi Girişim / Riskli İşlemler Bilgilendirme Ve Onam Formundaki Verilerin Elde Edilmesi) AmacıylaKVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden                 (1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Mad. 70 uyarınca anılan bilgilerinizi elde etmek veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)  
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi  (Ameliyat / Cerrahi Girişim / Riskli İşlemler Bilgilendirme Ve Onam Formundaki Verilerin Saklanması) AmacıylaKVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden                             (Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için anılan veri işleme faaliyetini gerçekleştirmemiz)

  Tüm süreçlere ek olarak tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

  Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

  Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

  Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

  Kişisel verileriniz; formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

  Estetik Burun Ameliyatına onam vermeniz durumunda;

  İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Estetik Burun Ameliyatı(Rinoplasti) Bilgilendirme Ve Onam Formundaki Verilerin Elde Edilmesi) AmacıylaKVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden                       (1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Mad. 70 uyarınca anılan bilgilerinizi elde etmek veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)  
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Estetik Burun Ameliyatı(Rinoplasti) Bilgilendirme Ve Onam Formundaki Verilerin Saklanması) AmacıylaKVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden                             (Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için anılan veri işleme faaliyetini gerçekleştirmemiz)

  Tüm süreçlere ek olarak tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

  Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

  Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

  Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

  Kişisel verileriniz; formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

  Genel Bilgilendirme Ve Onam Formuna onam vermeniz durumunda;

  İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Genel Bilgilendirme Ve Onam Formundaki Verilerin Elde Edilmesi) AmacıylaKVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden                 (1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Mad. 70 uyarınca anılan bilgilerinizi elde etmek veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)  
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Genel Bilgilendirme Ve Onam Formundaki Verilerin Saklanması) AmacıylaKVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden                             (Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için anılan veri işleme faaliyetini gerçekleştirmemiz)

  Tüm süreçlere ek olarak tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

  Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

  Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

  Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

  Kişisel verileriniz; formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

  Kan Ve Kan Bileşenleri Nakline onam vermeniz durumunda;

  İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Kan Ve Kan Bileşenleri Nakli Bilgilendirme Ve Onam Formundaki Verilerin Elde Edilmesi) AmacıylaKVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden               (1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Mad. 70 uyarınca anılan bilgilerinizi elde etmek veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)  
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Kan Ve Kan Bileşenleri Nakli Bilgilendirme Ve Onam Formundaki Verilerin Saklanması) AmacıylaKVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden                             (Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için anılan veri işleme faaliyetini gerçekleştirmemiz)

  Tüm süreçlere ek olarak tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

  Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

  Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

  Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

  Kişisel verileriniz; formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

  Meme Büyütme Ameliyatına onam vermeniz durumunda;

  İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Meme Büyütme Ameliyatı Bilgilendirme Ve Onam Formundaki Verilerin Elde Edilmesi) AmacıylaKVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden             (1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Mad. 70 uyarınca anılan bilgilerinizi elde etmek veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)  
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Meme Büyütme Ameliyatı Bilgilendirme Ve Onam Formundaki Verilerin Saklanması) AmacıylaKVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden                             (Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için anılan veri işleme faaliyetini gerçekleştirmemiz)

  Tüm süreçlere ek olarak tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

  Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

  Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

  Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

  Kişisel verileriniz; formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

  Meme Dikleştirme Ameliyatına onam vermeniz durumunda;

  İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Meme Dikleştirme Ameliyatı Bilgilendirme Ve Onam Formundaki Verilerin Elde Edilmesi) AmacıylaKVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden           (1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Mad. 70 uyarınca anılan bilgilerinizi elde etmek veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)  
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Meme Dikleştirme Ameliyatı Bilgilendirme Ve Onam Formundaki Verilerin Saklanması) AmacıylaKVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden                             (Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için anılan veri işleme faaliyetini gerçekleştirmemiz)

  Tüm süreçlere ek olarak tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

  Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

  Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

  Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

  Kişisel verileriniz; formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

  Meme Küçültme Ameliyatına onam vermeniz durumunda;

  İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Meme Küçültme Ameliyatı Bilgilendirme Ve Onam Formundaki Verilerin Elde Edilmesi) AmacıylaKVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden               (1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Mad. 70 uyarınca anılan bilgilerinizi elde etmek veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)  
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Meme Küçültme Ameliyatı Bilgilendirme Ve Onam Formundaki Verilerin Saklanması) AmacıylaKVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden                             (Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için anılan veri işleme faaliyetini gerçekleştirmemiz)

  Tüm süreçlere ek olarak tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

  Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

  Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

  Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

  Kişisel verileriniz; formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

  Özel Sağlık Sigortası / Banka / Ücretli Hasta Bilgilendirme Ve Garanti Belgesi İmzalamanız durumunda;

  İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Sosyal Güvenlik ( Bağlı Olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu, Sicil Numarası),     İletişim(Telefon Numarası vd.)   Sağlık Bilgileri(Tanı)   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi (Özel Sağlık Sigortası / Banka / Ücretli Hasta Bilgilendirme Ve Garanti Belgesindeki Verilerin Elde Edilmesi) Amacıyla    KVKK Md. 5/2(c) :Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden           (Sözleşmesinin ifası amacıyla belirtilen kişisel verilerinizi elde etmemiz gereklidir.)                              
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Sosyal Güvenlik ( Bağlı Olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu, Sicil Numarası),     İletişim(Telefon Numarası vd.)   Sağlık Bilgileri(Tanı)   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Özel Sağlık Sigortası / Banka / Ücretli Hasta Bilgilendirme Ve Garanti Belgesindeki Verilerin Saklanması) Amacıyla    KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden                             (Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için anılan veri işleme faaliyetini gerçekleştirmemiz)                            

  Tüm süreçlere ek olarak tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

  Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

  Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

  Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

  Kişisel verileriniz; formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

  Yağ Enjeksiyonuna Onam vermeniz durumunda;

  İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi (Yağ Enjeksiyonu Bilgilendirme Ve Onam Formundaki Verilerin Elde Edilmesi) AmacıylaKVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden               (1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Mad. 70 uyarınca anılan bilgilerinizi elde etmek veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)  
                Kimlik (Ad, Soyad vd.),   Hukuki İşlem (Protokol Numarası, İmza vd.) verileriniz                        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Yağ Enjeksiyonu Bilgilendirme Ve Onam Formundaki Verilerin Saklanması) AmacıylaKVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden                             (Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için anılan veri işleme faaliyetini gerçekleştirmemiz)

  Tüm süreçlere ek olarak tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

  Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

  Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

  Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

  Kişisel verileriniz; formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

  Değişimizini Fotoğraflarınızla Takip Ediyor isek;

  İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
              Görsel Ve İşitsel Kayıtlar ( Fotoğraf ) verileriniz                    İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Fotoğrafınızın elde edilmesi ve photoshop programına aktarılması) AmaçlarıylaKVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması bendine istinaden           (Photoshop programı ile tedavinizi takip etmede veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır.)
              Görsel Ve İşitsel Kayıtlar ( Fotoğraf ) verileriniz                    Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Fotoğrafınızın photoshop programında saklanması) AmaçlarıylaKVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması bendine istinaden           (Olası bir uyuşmazlıkta anılan kişisel verilerinizi elimizde bulundurmamız veri sorumlusu olarak hakkımızın korunması için gereklidir.)

  Tarafımızca işlenmektedir.

  Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

  Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

  Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında m.8’deki şartlar çerçevesinde iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla tedavi takip programına aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

  Kişisel verileriniz; fotoğraf makinesi aracılığıyla resminizin çekilmesi yoluyla yarı otomatik yöntemle elde edilmektedir.

  Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

  İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikayette bulunulamaz.

   Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:
   a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
   e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

  Başvuru Yöntemi

  Başvurunuzu:

  • Harbiye Mah. Valikonağı Cad. Marmara Apt. No:16 / 6 Nişantaşı / İSTANBUL adresine yazılı olarak;
  • mustafaaykut.ozpur@hs01.kep.tr kep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
  • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde info@aykutozpur.com e-posta adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

  Başvurunuzda;

  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  • Talep konunuzun,

  Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Doktor, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

  Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ“inden ulaşabilirsiniz.